Exchange 2010 ROI Tools (Maliyet Hesabı)

Exchange 2010’a geçmeyi düşünüyorsunuz ve ne kadarlık bir mailyet çıkacağı ile ilgili bir hesap yapmak istiyorsanız. Aşağıdaki tool ile bu maliyeti çıkartabilirsiniz.

 

download

 

Bilgileri Html formatında size sunuyor.

 

3 Mayıs 2011
Okunma
bosluk

Mailbox taşıma durumu

Exchange 2003 den Exchange 2010 geçişinde mailbox taşıması yaptığımızda taşıma durumunu konsol üzerinden görelebiliyoruz, fakat bazen mailboxa ulaşalımadığı için bu istatislikleri göremiyoruz. Bunun için Powershell üzerinden aşağıdaki komut ile durumu görebiliriz.

Get-MoveRequestStatistics -Identity “Ercan Ozkurt”

 

Identity kısmına Exchange üzerindeki Display Name yazılır.

27 Nisan 2011
Okunma
bosluk

Exchange 2010 POP/IMAP Enable

Powershell ile aşağıdaki şekilde bu servisleri enable edebiliriz.

POP3 için;

Set-service msExchangePOP3 -startuptype automatic

Start-service -service msExchangePOP3

Set-POPSettings -Server “CASSERVER”  -protocolLogEnable $false

IMAP için;

Set-service msExchangeIMAP4 -startuptype automatic

Start-service msExchangeIMAP4

Set-IMAPSettings -Server “CASSERVER” -protocolLogEnable $false

 

 

 

25 Nisan 2011
Okunma
bosluk

Exchange 2010 database mount

Exchange 2010 üzerinde yeni bir database açmaya çalıştığınızda database oluşturulur fakat mount edilemez,  aşağıdaki şekilde hata ile karşılaşırsanız. Exchange 2010 serverın domain controlleri tanımamasından kaynaklanır.

 

Bu sorun ile karşılaştığınızda powershell ile aşağıdaki şekilde sorunu çözebilirsiniz.

Set-ADServerSettings -PreferredServer dc.ercanozkurt.com

21 Nisan 2011
Okunma
bosluk

Mail kullanıcıların listesi

Eğer bilgi işlemden sorumluysanız sizden de mail kullananların listesini istemişlerdir. Eğer sisteminizde Exchange kullanıyorsanız aşağıdaki komutlar ile bu derdinize çözüm bulabilirsiniz.

Exchange 2010 ve Exchange 2007 için powershell ile aşağıdaki komut ile,

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited |Select-Object displayname,PrimarySmtpAddress | export-csv c:\mailadresleri.csv

Exchange 2003 için ise aşağıdaki script ile yapabilirsiniz.

‘***************************************************************** ‘Exchange users listesi’ Ercan Ozkurt’  info@ercanozkurt.com’  08 Nisan 2011′ ‘***************************************************************** Option Explicit  Dim StartTime,EndTime: StartTime = Now ‘ For seeing how long the script takes to run Dim objShell Dim objFSO Const ScriptVersion = “1.01” Set objShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”) Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”) Wscript.Echo “StartTime = ” & StartTime ‘ ***************************************************************** ‘ Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8 Dim objRootDSE Dim objDomain Dim objContainer Dim objOrganizationalUnit Dim strOutputFileName, objOutputFileName, GarbageRC Dim intUserObjectCountAll, intUserObjectCountSelected  strOutputFileName = “GAL_Export.csv”  Set objOutputFileName = objFSO.OpenTextFile(strOutputFileName, ForWriting, True) intUserObjectCountAll = 0 intUserObjectCountSelected = 0  Set objRootDSE = GetObject(“LDAP://RootDSE”) Set objDomain = GetObject(“LDAP://” & objRootDSE.Get(“DefaultNamingContext”))  Call Sub_EnumOUs(objDomain.ADsPath)  Sub Sub_EnumOUs(sADsPath)     Set objContainer = GetObject(sADsPath)     objContainer.Filter = Array(“OrganizationalUnit”)     For Each objOrganizationalUnit in objContainer         WScript.Echo “Checking OU: ” & objOrganizationalUnit.ADsPath         Wscript.Echo ” User Object Count: ” & intUserObjectCountAll         Sub_EnumUsers(objOrganizationalUnit.ADsPath)         Sub_EnumOUs(objOrganizationalUnit.ADsPath)     Next End Sub  Sub Sub_EnumUsers(sADsPath)     Dim objADobject     Set objContainer = GetObject(sADsPath)     objContainer.Filter = Array(“User”)     For Each objADobject in objContainer         If objADobject.Class = “user” Then             intUserObjectCountAll = intUserObjectCountAll + 1             If objADobject.Mail <> “” Then                 objOutputFileName.Writeline(Chr(34) & objADobject.displayName & Chr(34) & “,” & objADobject.Mail)                 intUserObjectCountSelected = intUserObjectCountSelected + 1             End If         End If     Next End Sub  objOutputFileName.Close ‘ ***************************************************************** ‘ EndTime = Now Wscript.Echo vbCrLf & “EndTime = ” & EndTime Wscript.Echo “Seconds Elapsed: ” & DateDiff(“s”, StartTime, EndTime) Wscript.Echo “Script Complete” Wscript.Quit(0) ‘ ***************************************************************** ‘

 

 

 

 

17 Nisan 2011
Okunma
bosluk
error: