Mail kullanıcıların listesi

Etiketler:

Eğer bilgi işlemden sorumluysanız sizden de mail kullananların listesini istemişlerdir. Eğer sisteminizde Exchange kullanıyorsanız aşağıdaki komutlar ile bu derdinize çözüm bulabilirsiniz.

Exchange 2010 ve Exchange 2007 için powershell ile aşağıdaki komut ile,

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited |Select-Object displayname,PrimarySmtpAddress | export-csv c:\mailadresleri.csv

Exchange 2003 için ise aşağıdaki script ile yapabilirsiniz.

‘***************************************************************** ‘Exchange users listesi’ Ercan Ozkurt’  info@ercanozkurt.com’  08 Nisan 2011′ ‘***************************************************************** Option Explicit  Dim StartTime,EndTime: StartTime = Now ‘ For seeing how long the script takes to run Dim objShell Dim objFSO Const ScriptVersion = “1.01” Set objShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”) Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”) Wscript.Echo “StartTime = ” & StartTime ‘ ***************************************************************** ‘ Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8 Dim objRootDSE Dim objDomain Dim objContainer Dim objOrganizationalUnit Dim strOutputFileName, objOutputFileName, GarbageRC Dim intUserObjectCountAll, intUserObjectCountSelected  strOutputFileName = “GAL_Export.csv”  Set objOutputFileName = objFSO.OpenTextFile(strOutputFileName, ForWriting, True) intUserObjectCountAll = 0 intUserObjectCountSelected = 0  Set objRootDSE = GetObject(“LDAP://RootDSE”) Set objDomain = GetObject(“LDAP://” & objRootDSE.Get(“DefaultNamingContext”))  Call Sub_EnumOUs(objDomain.ADsPath)  Sub Sub_EnumOUs(sADsPath)     Set objContainer = GetObject(sADsPath)     objContainer.Filter = Array(“OrganizationalUnit”)     For Each objOrganizationalUnit in objContainer         WScript.Echo “Checking OU: ” & objOrganizationalUnit.ADsPath         Wscript.Echo ” User Object Count: ” & intUserObjectCountAll         Sub_EnumUsers(objOrganizationalUnit.ADsPath)         Sub_EnumOUs(objOrganizationalUnit.ADsPath)     Next End Sub  Sub Sub_EnumUsers(sADsPath)     Dim objADobject     Set objContainer = GetObject(sADsPath)     objContainer.Filter = Array(“User”)     For Each objADobject in objContainer         If objADobject.Class = “user” Then             intUserObjectCountAll = intUserObjectCountAll + 1             If objADobject.Mail <> “” Then                 objOutputFileName.Writeline(Chr(34) & objADobject.displayName & Chr(34) & “,” & objADobject.Mail)                 intUserObjectCountSelected = intUserObjectCountSelected + 1             End If         End If     Next End Sub  objOutputFileName.Close ‘ ***************************************************************** ‘ EndTime = Now Wscript.Echo vbCrLf & “EndTime = ” & EndTime Wscript.Echo “Seconds Elapsed: ” & DateDiff(“s”, StartTime, EndTime) Wscript.Echo “Script Complete” Wscript.Quit(0) ‘ ***************************************************************** ‘

 

 

 

 

Related posts:

Exchange 2010 Powershell ile ilgili bazı komutlar
Exchange 2010 üzerinde mailbox boyutlarını raporlama
Exchange Server 2010 Service Pack 2 yayınlandı...

Mail kullanıcıların listesi ile Benzer Yazılar:

17 Nisan 2011 Saat : 2:09

“Mail kullanıcıların listesi” için 2 Yorum

  1. Alper dedi ki:

    Hocam export edilen dosya Türkçe karakterleri desteklemiyor. Yapılabilecek birşey varmıdır ?

Mail kullanıcıların listesi Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

error: