Exchange 2010 POP/IMAP Enable

Powershell ile aşağıdaki şekilde bu servisleri enable edebiliriz.

POP3 için;

Set-service msExchangePOP3 -startuptype automatic

Start-service -service msExchangePOP3

Set-POPSettings -Server “CASSERVER”  -protocolLogEnable $false

IMAP için;

Set-service msExchangeIMAP4 -startuptype automatic

Start-service msExchangeIMAP4

Set-IMAPSettings -Server “CASSERVER” -protocolLogEnable $false

 

 

 

25 Nisan 2011 Saat : 1:45
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

Exchange 2010 database mount

Exchange 2010 üzerinde yeni bir database açmaya çalıştığınızda database oluşturulur fakat mount edilemez,  aşağıdaki şekilde hata ile karşılaşırsanız. Exchange 2010 serverın domain controlleri tanımamasından kaynaklanır.

 

Bu sorun ile karşılaştığınızda powershell ile aşağıdaki şekilde sorunu çözebilirsiniz.

Set-ADServerSettings -PreferredServer dc.ercanozkurt.com

21 Nisan 2011 Saat : 2:42
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

Mail kullanıcıların listesi

Eğer bilgi işlemden sorumluysanız sizden de mail kullananların listesini istemişlerdir. Eğer sisteminizde Exchange kullanıyorsanız aşağıdaki komutlar ile bu derdinize çözüm bulabilirsiniz.

Exchange 2010 ve Exchange 2007 için powershell ile aşağıdaki komut ile,

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited |Select-Object displayname,PrimarySmtpAddress | export-csv c:\mailadresleri.csv

Exchange 2003 için ise aşağıdaki script ile yapabilirsiniz.

‘***************************************************************** ‘Exchange users listesi’ Ercan Ozkurt’  info@ercanozkurt.com’  08 Nisan 2011′ ‘***************************************************************** Option Explicit  Dim StartTime,EndTime: StartTime = Now ‘ For seeing how long the script takes to run Dim objShell Dim objFSO Const ScriptVersion = “1.01” Set objShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”) Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”) Wscript.Echo “StartTime = ” & StartTime ‘ ***************************************************************** ‘ Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8 Dim objRootDSE Dim objDomain Dim objContainer Dim objOrganizationalUnit Dim strOutputFileName, objOutputFileName, GarbageRC Dim intUserObjectCountAll, intUserObjectCountSelected  strOutputFileName = “GAL_Export.csv”  Set objOutputFileName = objFSO.OpenTextFile(strOutputFileName, ForWriting, True) intUserObjectCountAll = 0 intUserObjectCountSelected = 0  Set objRootDSE = GetObject(“LDAP://RootDSE”) Set objDomain = GetObject(“LDAP://” & objRootDSE.Get(“DefaultNamingContext”))  Call Sub_EnumOUs(objDomain.ADsPath)  Sub Sub_EnumOUs(sADsPath)     Set objContainer = GetObject(sADsPath)     objContainer.Filter = Array(“OrganizationalUnit”)     For Each objOrganizationalUnit in objContainer         WScript.Echo “Checking OU: ” & objOrganizationalUnit.ADsPath         Wscript.Echo ” User Object Count: ” & intUserObjectCountAll         Sub_EnumUsers(objOrganizationalUnit.ADsPath)         Sub_EnumOUs(objOrganizationalUnit.ADsPath)     Next End Sub  Sub Sub_EnumUsers(sADsPath)     Dim objADobject     Set objContainer = GetObject(sADsPath)     objContainer.Filter = Array(“User”)     For Each objADobject in objContainer         If objADobject.Class = “user” Then             intUserObjectCountAll = intUserObjectCountAll + 1             If objADobject.Mail <> “” Then                 objOutputFileName.Writeline(Chr(34) & objADobject.displayName & Chr(34) & “,” & objADobject.Mail)                 intUserObjectCountSelected = intUserObjectCountSelected + 1             End If         End If     Next End Sub  objOutputFileName.Close ‘ ***************************************************************** ‘ EndTime = Now Wscript.Echo vbCrLf & “EndTime = ” & EndTime Wscript.Echo “Seconds Elapsed: ” & DateDiff(“s”, StartTime, EndTime) Wscript.Echo “Script Complete” Wscript.Quit(0) ‘ ***************************************************************** ‘

 

 

 

 

17 Nisan 2011 Saat : 2:09
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

DPM 2010 QFE Rollup 2 available

Update aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

System Center Data Protection Manager 2010 QFE Rollup

 

14 Nisan 2011 Saat : 6:40
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

Klasör adı değiştirilmiyor…

Windows klasörlerinde eğer resim dosyaları var ise Windows otomatik olarak bunu cache ediyor ve klasörün içinde bir tane Thumb.db dosyası oluşturuyor. Bu dosya oluştuktan sonra klasörün adını değiştiremiyoruz. Bu sorunun çözümü için,

Bu işlemi GPO ile aşağıdaki şekilde düzeltebilirsiniz.

“Domain Policy >User Configuration>Administrative Templates>Windows Components>Windows Explorer altında Turn off caching of thumbnail pictures” enable yapılır.

 

Yada bu işlemler bilgisayar üzerinde local policy’de yapılabilir. (windows 7 için )

Bunun için çalıştıra gpedit.msc yazıp local Group Policy Editör açılır ve burada  aşağıdaki ayarlar yapılır.

“User Configuration>Administrative Templates>Windows Components>Windows Explorer altında Turn off caching of thumbnail in hidden thumbs.db files” enable yapılır.

 

 

 

 

 

11 Nisan 2011 Saat : 7:35
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku
error: